Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2016

livuy

נערות ליווי במרכז

למשוך החוצה לדחוף אותן בחזרה לאט. כשהיא הגיבה כראוי הזין הפולש שלי  נערות ליווי במרכז התחלתי לשאוב רק קצת יותר מהר והאחרים ליווי במרכז חדשו ההתקפות שלהם. הזין הראשון לחזור היה אחד בפיה. זהו בעל תפס מרי בשערות ומשך אותה אליו נערות ליווי במרכז נהיגת הזין שלו עמוק לתוך הפה שלה כפי שהוא ירה לטעון שלה בהצטיינות מלוחה מרייר בקושי לתוך הבטנה. היא התחילה  ליווי במרכזלהשתעל זאת הצליח לא לשפוך טיפה של אומץ הלב שלו. ואז הוא נסוג וצופה שני המעשים הסופיים של המחזה הזה. אנחנו הנותרים שני באמת נערות ליווי במרכז  יכול להרגיש זין של אחד אחר מזיין אותה רק ליווי במרכז מופרדים על ידי קרום בין החור שלה את התחת ואת הכוס שלה. זה שיגר אותו מעבר לקצה והוא נדרך לאחר שזינקה בהצטיינות הלוהט שלו לתוך רחמה גורם שיהיה לה עוד אורגזמה. זין נערות ליווי במרכז בילה שלו מנוכה במהירות והוא הניע בהתנהגותו ללא ידיעתנו. בשעה שעלה בעבר ראשה כאשר הזין שלו בא פניה היא עצרה אותו ומצצה מכוסה בהצטיינות שלו הזין ברורה של נוזלים שלה ושלו. נערות ליווי במרכז  הוא הצטרף משתתף מול כמשקיף. היה זוג אחר בתוך הפתח נהנה עם המופע. מרי עכשיו שכב על בטנה על המזרן  נערות ליווי במרכז לצד רגליה באופן קולקטיבי ולי 

עדיין מזיין את התחת שלה. כשהיא קולית לי השראה עכשיו טרקתי פיר מייגע מסיבי שלי עמוק לתוכה. במשך עשר  נערות ליווי במרכז דקות נוספות ואני תקפתי אותה חור חרא קצת חזק ספק לה שתי אורגזמות חזקות יותר. לבסוף נסעתי בעצמי ככל לתוכה ככל שיכולתי והחזקתי את עצמי שם בעוד זין שלי פעם נערות ליווי במרכז וניתזתי הזרע שלי עמוק לתוך התחת שלה. כל אחד מאיתנו פשוט צנח, מותש, במשך מספר שניות ואז קמתי נערות ליווי במרכז  והלכתי לשטוף את עצמי מן הזרע שלי וחומרי אנאלי שלה. ברגע שהגעתי לכאן מתוך השירותים היא כרכה את ליווי במרכז זרועותיה סביב צווארי דחוף הציצים שלה גדול לכיוון החזה שלי ונישק אותי עמוקות ואמרה נערות ליווי במרכז  שהיא מופיעה קדימה לראות אותי שוב. ואז היא והלכה לחדר האמבטיה לקרצף עד. השעה העיקרית שנגעתי המרי  נערות ליווי במרכז הפנטסטי שלי היה לדחוף את הזין שלי לתחת שלה.

דיברנו אחר כך והסכים  נערות ליווי במרכז לספק פעם נוספת בישיבת החברות עוקבות שבועיים מאז. כעבור שבועות הגעתי שבמכלול מעט מאוחר לחפש שמרים ציירו את הכרטיס של אישה הנמוכה והיה בתוך הטכניקה שהופשט עירום ידי הנערים כשקרבו כרטיסים הרווחיים שלהם. ואז מול נערות ליווי במרכז  הקבוצה נתנה ראש עם זאת היא עשתה את זה עם רוח ועשה עבודה נהדרת. כשהיא גרם לו לבוא שלפה אותו מפיה ולתת לו להתיז כמות קטנה שלו בהצטיינות  נערות ליווי במרכז עבה על הפנים הציצים שלה. אז היא אספה אותו יחד עם אצבעותיה ולתת לכולם לצפות בה לאכול אותו. מרי ואז התכופף וליקק האיש בילה ברור ונתן רק לו נשיקה קטנה ואמר  נערות ליווי במרכז  בערב ההוא היה אמור להיות רביעי של 5 גברים לזיין מרי, בנפרד, והוא או היא היה הגברת השלישית כי קיימתי יחסי מין עם אותו  נערות ליווי במרכז זיינתי אותה בכל שלושה חורים ליווי במרכז מוקדם יותר מגיע לה כוס ולראות שהיא לא יכולה לשמור למדי כל השפיכה שלי בה. אחד ועוד רבים אחרים הייתי עם היה מיושן  נערות ליווי במרכז שנים כבדות גוף שהייתי עם מוקדם יותר ומי נתן מציצות גרון עמוקות ממש טוב. ההפך הייתה ליווי במרכז אשתו שחור של חבר לעבודה שלי שחור כי הזמנתי למועדון אחרי שדיברנו בחדר הפסקה בעבודה. זו הייתה הפעם הראשונה שלהם על המועדון. באותו הלילה הם היו שחורים אחד שם אבל  נערות ליווי במרכז הם לא התקבלו בברכה על ידי כל ואני יכול לראות שהם כבר קיימו זמן מצוין.

אחרי הלילה ההוא התחלתי לצאת מרי, אחד על אחד, והיינו לנו זמן טוב ביחד לעשות דברים רבים יחד עם הדופק. אחרי כמה חודשים של חיזור נערות ליווי במרכז  הייתי בטוח שאני היה אמור להיות מאוהב וזקוק להתחתן מרי אז  ליווי במרכזשאלתי אותה. בהתחלה היא אמרה לא כתוצאה למרות שהיא  נערות ליווי במרכז אוהבת אותי גם היא ידעה שהיא לא יכולה להיות אישה  ליווי במרכזשל גבר אחד. הבטחתי לה שאני לא לסמוך על זה ולא יכול להיות אדם של גברת אחת או. הודעתי לה שאני מאוד אוהב להתבונן בה להתמסטל נערות ליווי במרכז  ידי זכרים שונים ושיתוף שלה. ואז היא הסכימה היינו נשואים. וידאתי שהיא החלה לקחת גלולות כמו שאנחנו לא רוצים כל הילדים, במיוחד של מישהו אחר, אולי בעוד כמה נערות ליווי במרכז  שנים אולם לא עכשיו.

livuy
livuy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl